Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

โครงการฝึกอบรมการทำมอยส์เจอร์ไรเซอร์จากสมุนไพร


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี จัดโครงการฝึกอบรมการทำมอยส์เจอร์ไรเซอร์จากสมุนไพร ให้กับชาวชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ จำนวน 21 คน โดยมีอาจารย์ ดร.พัชนี เดชประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมอาจารย์สุวรรณา กลิ่นเอี่ยม และอาจารย์วิภาพร อินทรสุวรรณ เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถทำมอยส์เจอร์ไรเซอร์สมุนไพรสำหรับใช้เองหรือทำขาย และสามารถรวมกลุ่มพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ต่อไป


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 353

แชร์ข้อมูล ::