สัมมนาโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ


 

สัมมนาโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คุณบุษบา กอศรีสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ และกลุ่มภาคกลาง โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อระดมความเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิพากษ์เชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 228

แชร์ข้อมูล ::