มส.จัดอบรมทำนองเสนาะ ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า300คน


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมการอ่านทำนองเสนาะ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.พิมลศักดิ์ อุ่นวรรณธรรม และอาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านทำนองเสนาะ กาพย์ ฉันท์ ร่าย ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน จากสถาบันการศึกษากว่า 40 แห่ง ในการนี้ อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี ในฐานะประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 803

แชร์ข้อมูล ::