มรธ.จัดโครงการอบรมเยาวชนชุมชนสัมพันธ์ 


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัย และหน้าที่ของพลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 337

แชร์ข้อมูล ::