โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


 

โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการแก่สังคมตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาระหว่างสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาลสาธารณชนตามพระบรมราโชบาย “จิตอาสาสาธารณชนรู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน” เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสุขภาวะและการปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาลสาธารณชนตามพระราโชบาย โดยมีอาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรมให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ปกครองท้องที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 347

แชร์ข้อมูล ::