โครงการอบรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุครั้ง1


 

โครงการอบรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุครั้ง1


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 1 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ อาจารย์ลักษณา รมยะสมิต อาจารย์รุ่งนภา อุดมลาภ คุณอังคณา ศรีสุข มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิต รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 43 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 265

แชร์ข้อมูล ::