อบรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย


 

อบรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย


13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสัมนาชั้น 1 อาคารอุตสาหรรมบริการ(โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 267

แชร์ข้อมูล ::