เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วย


สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วย

#มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี #สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #scidru


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 647

แชร์ข้อมูล ::