ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 

โดยวาระการประชุมที่สำคัญมีดังนี้

- มอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

- มอบเล่มรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2561

- เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

- มอบเล่มเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562  

- มติในที่ประชุม ในตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ในปีการศึกษา 2562 *นับเป็นปีการศึกษา*


ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 254

แชร์ข้อมูล ::