Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
การพูดและการนำเสนอในที่สาธารณะ


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

การพูดและการนำเสนอในที่สาธารณะ


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเรื่อง “การพูดและการนำเสนอในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ” โดยอาจารย์ ดร.ลลิตา พ่วงมหา และคุณศิริพร เชาว์โชติ นักจัดรายการวิทยุคลื่น 107.75 MHz เป็นวิทยากรในการอบรม ให้กับนักศึกษา ปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 483

แชร์ข้อมูล ::