โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหม่และตลาดงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ : โอกาส ความท้าทาย และการเตรียมความพร้อม”


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหม่และตลาดงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ : โอกาส ความท้าทาย และการเตรียมความพร้อม”


วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหม่และตลาดงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ : โอกาส ความท้าทาย และการเตรียมความพร้อม” เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 โดยได้เชิญวิทยากร คุณภาณุวัฒน์  จินดานนท์ และดร.ทรงวุฒิ  ชนะภัย  มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกว่าวเปิดโครงการฯ นี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 648

แชร์ข้อมูล ::