รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย


เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี จัดโครงการรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพิทย์ อินทรชัย นำนักศึกษาสาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3  ลงชุมชนบุปผารามเพื่อรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 581

แชร์ข้อมูล ::