นิเทศวจก.จัดบริการวิชาการการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ


 

นิเทศวจก.จัดบริการวิชาการการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการบริการวิชาการการเต้นแอโรบิคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแกคนในชุมชน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 18.00 ณ ชุมชนวัดกันตะ 
โดย ผศ.ประภาพิทย์ อินทรชัย ผู้จัดโครงการ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 345

แชร์ข้อมูล ::