โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์


ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์   แดงสอาด   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์

วันพุธที่ 31 มกราคม  และ  วันพฤหัสบดีที่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     อาคาร 5  ชั้น 3   ห้อง 533

โดยมี  คุณชัยวุฒิ   พรหมบุตร  มาสเตอร์ อึ่ง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 243

แชร์ข้อมูล ::