English Camp and International Camp 2019


 

English Camp and International Camp 2019


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ English Camp and International Camp 2019 เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านฐานกิจกรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและวัฒนธรรมภาษาเกาหลีและภาษาจีนอีกด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 329

แชร์ข้อมูล ::