วจก. จัดประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาชุดรายวิชาโมดูลและหลักสูตรระยะสั้น

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาของ U-Multirank

อ่านเพิ่มเติม

วจก. เข้าพบผู้บริหารสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

SCIการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร(Non degree)

อ่านเพิ่มเติม

การตัดสินประกวดผลงานร้อยกรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

อ่านเพิ่มเติม

รมว.อว. ชี้การทำแผนพัฒนานโยบายราชภัฏ ต้องเขียนเพื่อจะชนะ

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการผลิตกระปุกออมสินจากเศษกระดาษ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม