อบรมครูผู้นำหลักการสู่การปฏิบัติผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา


เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดฌครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ครูผู้นำหลักการสู่การปฏิบัติผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร2ชั้น8


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 200

แชร์ข้อมูล ::