ประชุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนา ผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร2 ชั้น8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 92

แชร์ข้อมูล ::