การผลิตสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมพื้นที่บริการจังหวัดสมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม เรื่องการผลิตสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมให้แก่โรงเรียนเขตพื้นที่บริการจังหวัดสมุทรปราการ (รุ่นที่ 1)  โดยมีคุณครูจุฑาทิพย์  เรืองศิริ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 13207 อาคาร 13 (คณะครุศาสตร์) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 175

แชร์ข้อมูล ::