คณะครุศาสตร์ จัดอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้บอร์ดเกม (รุ่นที่ 1)


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง การใช้สื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน (รุ่นที่ 1) โดยมี อาจารย์ ดร.ปรีชา  ธนะวิบูลย์ และอาจารย์ ดร.จีรภัทร  อาดนารี  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ และนอกจากนั้นยังได้มอบชุดสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา 2122, 2124 อาคาร 2 ชั้น 12


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 201

แชร์ข้อมูล ::