สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการประกวดทักษะทางภาษาไทยฯ


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงกาประกวดทักษะทางภาษาไทยเพื่อร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย กิจกรรมประกวดคัดลายมือตัวอักษรไทย” โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวด 3 ท่าน ได้แก่ าจารย์ ดร.ปรีชา  ธนะวิบูลย์  าจารย์ ดร.จีรภัทร  อาดนารี  และอาจารย์วิมลวรรณ  ขอบเขต 

 ณ หัองประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา 2122, 2124 อาคาร 2 ชั้น 12 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 217

แชร์ข้อมูล ::