คณะครุศาสตร์ อบรมการใช้สื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมฯ


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง การใช้สื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียน โรงเรียนเขตพื้นที่บริการจังหวัดสมุทรปราการ (รุ่นที่ 1) ณ ห้อง 13208 อาคาร 13 (คณะครุศาสตร์) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีอาจารย์ทรงรัฏต์ ชอุ่มดวง เป็นวิทยากร  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยมีครูจากโรงเรียนในพื้นที่เขตบริการสมุทรปราการเข้าร่วม และนอกจากนั้นยังได้มอบชุดสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 


 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 137

แชร์ข้อมูล ::