คณะครุศาตร์ อบรมการพัฒนาต้นแบบการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู


เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2565 คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาต้นแบบการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครู ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ ผศ.ดร.อรพรรณ ตู้จินดา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15  


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 267

แชร์ข้อมูล ::