การพัฒนา Soft Skills แกนนำหลักสูตรคณะครุศาสตร์


เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา Soft Skills แกนนำหลักสูตรคณะครุศาสตร์โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1/2565 เพื่อพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษา และเพิ่มเติมทักษะให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ด้วยจุดมุ่งหมายให้เป็นแกนนำของหลักสูตรในการร่วมพัฒนาชุมชนเครือข่ายต่อไปอย่างยั่งยืน ณ ชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 240

แชร์ข้อมูล ::