การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ


เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยากรโดยอาจารย์พิชาติ แก้วพวง


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 123

แชร์ข้อมูล ::