การพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมโดยการจัดการเรียนรู้


เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomena Based Learning ) เพื่อเสริมศักยภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ณ โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค ดำเนินงานภายใต้โครงการสถาบันพี่เลี้ยงตอนล่าง  โดยมีผศ.ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์  เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดอบรม


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 113

แชร์ข้อมูล ::