การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาฐานสมรรถนะในระดับอุดมศึกษา


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาฐานสมรรถนะในระดับอุดมศึกษา วิทยากรโดยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์  อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 148

แชร์ข้อมูล ::