อบรมกระบวนการและขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมผ่านสื่ออนไลน์ เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคุรุสภาฯ มอบนางมณฑา แสงชัน ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และนางสาวพรพรรณ เผือกผ่อง นักวิชาการ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 148

แชร์ข้อมูล ::