อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF)สำหรับเด็กปฐมวัย


เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2565 อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้รับเชิญจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองเพื่อเป็นวิทยากรภายนอก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF)สำหรับเด็กปฐมวัยและการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช )อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 185

แชร์ข้อมูล ::