ประชุมสรุปผลประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เรื่องการทำสรุปผลประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการหรือประเมินประสิทธิผลของโครงการ ในเรื่องต่อไปนี้ (ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ) รวมทั้งประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการแต่ละโครงการ จากนั้นได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดทำ Video Content ในรูปแบบการให้สัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ละชุมชน และการจัดทำ Video Presentation แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 123

แชร์ข้อมูล ::