ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงกำลังสิ้นสุดโครงการU2T


เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 คณะทำงานโครงการ U2T ตำบบางครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจตำบลในช่วงกำลังสิ้นสุดโครงการ โดยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ และด้านการศึกษา ข้อมูลที่ได้รับมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาตำบล เพราะเป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะโครงสร้างของหมู่บ้าน และลักษณะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ สถิติประชากร สถิติแรงงาน สถิติการเกษตร สถิติอุตสาหกรรม สถิติการศึกษา สถิติการสาธารณสุข สถิติการคมนาคม สถิติรายรับรายจ่ายของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 121

แชร์ข้อมูล ::