จัดทำข้อมูล CBD ในเดือนธันวาคม


เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 คณะทำงาน U2T  ตำบลบางครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทำข้อมูล Community Big Data (CBD) เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของตำบลและพัฒนาตำบล ทั้งในด้านการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของชุมชน ข้อมูลของชุมชนที่มีอยู่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ การระบุตำแหน่งของสถานที่และทรัพยากรที่สำคัญต่าง ๆ ในชุมชน 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 118

แชร์ข้อมูล ::