อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนขั้นพื้นฐานมุ่งสู่การเป็นผู้นำเที่ยว1,2


เมื่อวันที่ 11 -12 ธันวาคม 2564 ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนขั้นพื้นฐานมุ่งสู่การเป็นผู้นำเที่ยวในชุมชน เพื่อการสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยมีนางสาวศินีนุช อัศวณิชย์ชากร เป็นวิทยากรอบรมการเรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐาน และการรักษาความสะอาด การปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเที่ยวเข้าไปใช้บริการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สถานที่สำคัญในชุมชนแขวงสมเด็จเจ้าพระยา  ณ ศาลาข้างพระอุโบสถ วัดอนงคารามวรวิหาร 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 136

แชร์ข้อมูล ::