อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สถานที่สำคัญในชุมชน


เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2564 ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สถานที่สำคัญในชุมชนเพื่อการสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ ศาลาข้างพระอุโบสถ วัดอนงคารามวรวิหาร วิทยากรโดยนางสาวศินีนุช อัศวณิชย์ชากร เป็นผู้บรรยาย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สถานที่สำคัญในชุมชนแขวงสมเด็จเจ้าพระยา โดยการรักษาความสะอาดการปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวเข้าไปใช้บริการเน้นการสร้างองค์ความรู้และวิชาชีพให้แก่คนในชุมชน


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 119

แชร์ข้อมูล ::