U2Tลงพื้นที่อบรมให้ความรู้และสาธิตการทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง


เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดยนางสาวจิรารัตน์ รังกลาง (ผู้ช่วยด้านสุขภาพและความปลอดภัย)  ณ ศาลาข้างพระอุโบสถ วัดอนงคารามวรมหาวิหาร 

 

 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 115

แชร์ข้อมูล ::