ส่วนหนึ่งของนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

อบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับช่างซ่อมบริการ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-การคิดและการตัดสินใจ

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.เตรียมพร้อมสถานที่ต้อนรับเปิดเทอม

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ประชุมคณาจารย์2/2563ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อม SAR 20 ระดับคณะ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมการพัฒนาท้องถิ่น สมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านหอพักนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม