โครงการอบรมพัฒนาสัมมาชีพผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU-โครงการอบรมอาหารหมักเพื่อสุขภาพ (อบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการปฏิวัติของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้ยุคความปกติแบบใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์แบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรีมอบชุด PE รพ.สนาม มรธ.สป.

อ่านเพิ่มเติม

ผลการตัดสินประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง และประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU – Artificial Intelligence Project

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PE 

อ่านเพิ่มเติม

ถอดบทเรียนการดำเนินงานของหน่วยงานรับการประเมิน ITA

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร่าง) รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม