SCIDRUจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาหารเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน”

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบบัติการการสร้างบัณฑิตที่พีงประสงค์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ร่วมประชุมการจัดทำโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU อบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล

อ่านเพิ่มเติม

infographic การเผยแพร่ข้อมูลปลูกฝั่งค่านิยมสุจริต

อ่านเพิ่มเติม

5 Steps คิดก่อนแชร์

อ่านเพิ่มเติม

วจก ประชุมร่างหลักสูตรสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

อ่านเพิ่มเติม