สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่-ทำบุญประจำปี

อ่านเพิ่มเติม

นายกสภา มรธ. เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

อ่านเพิ่มเติม

วจก.อบรมการลงทุนในหุ้นและการใช้ Application เพื่อการเทรดหุ้น

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2563

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเขียนอ้างอิงทางวิชาการ อ้างอิงอย่างไรไม่ให้ Plagiarism

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิเคราะห์และจัดทำร่างหลักสูตรฯสาขาการจัดการงานบริการโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบำเพ็ญพระราชกุศล ร.9

อ่านเพิ่มเติม