ศูนย์บ่มเพาะจัดฯ อบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตรการทำธุรกิจกาแฟสด

อ่านเพิ่มเติม

อบรมสัมมนาจุดประกายความคิด สู่นักออกแบบรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

วจก. จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์บ่มเพาะจัดอบรมหลักสูตร การทำเครื่องประดับศิราภรณ์

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม

วจก. อมรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel ขั้นสูง สำหรับนักบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

วจก.อบรมเรื่องการสรุปผลข้อมูลการประเมินภาพรวมศักยภาพตำบลฯ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และดิจิตอลฯ รัฐประศาสนศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม