มรธ.สป.จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มรธ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสวนาวิชาการ ITAมหาวิทยาลัย:แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารฯ รับมอบ อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา

อ่านเพิ่มเติม

วจก อบรม เรื่อง การบัญชีบริหารในยุคโควิด 19 (zoom online)

อ่านเพิ่มเติม

รพ.สนาม มรธ.สป. หนึ่งในผลงานของ อว.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ประกาศมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 10

อ่านเพิ่มเติม