โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. จัดสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ U2T รอบ 3

อ่านเพิ่มเติม

วจก. อบรมเรื่องเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ไอทีพี่สอนน้อง : Disruptive Technology การอยู่รอดของคนยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU บางกอบัว-ประชุมเตรียมพร้อมก่อนตกผลึกโครงการ U2T

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ช่วงโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากร สนอ.ร่วมประชุมส่งเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม

ถอดบทเรียนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม