ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ ผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการ U2T รอบที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

วจก.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 2/2564

อ่านเพิ่มเติม

วจก.จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม

วจก.ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลนครธน

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU อบรมพัฒนาน้ำยาล้างจานเพื่อพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน คูหาสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม

กองบริการฯ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

สนอ.อบรมการกำหนดหมวดรายการ ประเภทบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม