สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา

อ่านเพิ่มเติม

วจก ตรวจ SAR สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วจก ตรวจ SAR 21 หลักสูตรบริหารธุริจมหาบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม

วจก ตรวจ SAR 21 สาขาอุตสาหกรรมบริการ

อ่านเพิ่มเติม

วจก ตรวจ SAR 21 หลักสูตรบริหาร

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เข้ารับการตรวจประเมินฯ

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

อ่านเพิ่มเติม

สนอ.ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการสนอ.

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

อ่านเพิ่มเติม