ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดการและแนวทางในการคัดเลือก สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรีครั้งที่ 29”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมและสัมมนาความรู้ เรื่อง “สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมการอ่านทำนองเสนาะ”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชนและงานสันทนาการ

อ่านเพิ่มเติม

เชิญนักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๐”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Camp ครั้งที่ 19

อ่านเพิ่มเติม