มรธ.ประชุมร่วมสถาบันการแพทย์จักรีฯ เรื่องแนวทางการสอนวิชาเลือกเสรี

อ่านเพิ่มเติม

ซีพี ออลล์ ร่วมหารือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ฯ

อ่านเพิ่มเติม

คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์ SAR 21

อ่านเพิ่มเติม

การเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดเสวนาโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภาคอุตสาหกรรม (PPP)

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร มรธ. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดโครงการเครือข่ายเฟสบุ๊กคือพลังสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ฯ จัดวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ จัดวิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม