กองนโยบายและแผน ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงงานวิทย์คิดสนุก

อ่านเพิ่มเติม

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

อบรมภาษามลายูพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ก.พ.

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม