โครงการนัดพบสถานประกอบการ DRU JOB FAIR ครั้งที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ62

อ่านเพิ่มเติม

ออกบูธ แนะแนวโรงเรียนสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น วาดภาพฝาผนัง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการใช้สื่อโฆษณา

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

เสนอชื่อและคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สาขาคหกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม