รมว.อว. ชี้การทำแผนพัฒนานโยบายราชภัฏ ต้องเขียนเพื่อจะชนะ

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการผลิตกระปุกออมสินจากเศษกระดาษ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

วจก อบรมการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติณ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำหนังสือน่าอ่าน

อ่านเพิ่มเติม

ปิดศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผู้ประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม

U2T ศีรษะจรเข้น้อย จัดสัมมนาทบทวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อ่านเพิ่มเติม