พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทมหาบัณฑิตประจำปี 2562


 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทมหาบัณฑิตประจำปี 2562


ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โครงการบัณฑิตศึกษาดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดพิธีงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ห้อง 2122 – 2124 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2) ชั้น 12

ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 โครงการบัณฑิตศึกษาดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: โครงการบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 200

แชร์ข้อมูล ::